Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA
* PODSTAWA PRAWNA:
1. &9 ust. 1 ramowego statutu publicznego przedszkola (Zał. nr 1 do rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 poz. 624 z późn. zm.);
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2009 nr 4 poz. 17).
kwiaty011
7:000- 9.00
Schodzenie się dzieci- powitanie dzieci, czynności organizacyjne, opiekuńcze, samoobsługowe i inne;
Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela (okazje edukacyjne)- w kącikach tematycznych, zabawy ogólnorozwojowe (konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, badawcze itp.), gry dydaktyczne, swobodne działania twórcze- rozwijające umiejętności manualne dzieci- indywidualne lub zespołowe.
Działalność zorganizowana np.: Praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjno- stymulująco kompensacyjnym i wychowawczym (praca z dzieckiem zdolnym i z przejawiającym zaburzenia rozwojowe);
Zabawy organizowane przez nauczyciela integrujące grupę, rozwijające ciekawość, aktywność i samodzielność dzieci.
Ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę);
Rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci.
Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku (wspólne porządkowanie sali po zabawach, czynności w ramach pełnionych dyżurów).
Czynności samoobsługowe, kształtowanie nawyków higienicznych.
9:00– 9:30 ŚNIADANIE
Wdrażanie zasad zdrowego żywienia.
Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków kulturalnych i higienicznych.
Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.
Zwracanie uwagi na prawidłową postawę dziecka podczas spożywania posiłków- edukacja zdrowotna.
9:30-10:30
Zajęcia wychowawczo- dydaktyczne z całą grupą. Realizowane według wybranego przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego, wspomagające wszechstronny rozwój dziecka i przygotowujące dziecko do podjęcia nauki w szkole.
Prace porządkowe przed wyjściem na plac zabaw.
10:30- 12:00
Organizowanie sytuacji sprzyjających dziecięcej aktywności w sali, ogrodzie itp. Gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe.
Zajęcia organizowane na placu zabaw- obserwacje przyrodnicze, prace: gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze itd.
12:00 – 12.30
Zabawy i ćwiczenia organizowane przez nauczyciela;
Rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem i potrzebami dzieci.
Czynności samoobsługowe, kształtowanie nawyków higienicznych.
12:15-13:00 OBIAD
Wdrażanie zasad zdrowego żywienia.
Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków kulturalnych i higienicznych.
Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.
Zwracanie uwagi na prawidłową postawę dziecka podczas spożywania posiłków- edukacja zdrowotna.
13:00- 13:30 Odpoczynek poobiedni.
Ćwiczenia relaksacyjne. Słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek muzycznych, zabawy tematyczne i gry dydaktyczne, praca indywidualna, praca z tekstem literackim.
13.30-16.00 (ORGANIZACJA ZAJĘĆ PRZEKRACZAJĄCYCH MINIMUM PROGRAMOWE):
Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zabawy ruchowe na placu zabaw, wycieczki i spacery m. in. obserwacje przyrodnicze, prace: gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze na placu zabaw. Organizacja imprez i uroczystości przedszkolnych. Zawody sportowe, zajęcia z zakresu terapii, zajęcia dodatkowe
15:00-15:15 PODWIECZOREK
Realizacja treści związanych z wychowaniem zdrowotnym.
15:00- 17:00
Organizacja zajęć dodatkowych. Zabawy dowolne, oglądanie bajek, zabawy ruchowe, zabawy na świeżym powietrzu. Rozchodzenie się dzieci do domu.

Realizacja programu wychowania przedszkolnego w zakresie treści podstawy programowej: 8.00- 13.00 (tj. 5 godz.)

*Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci oraz przyjętą przez nauczyciela pedagogiczną koncepcją pracy z grupą. Szczegółowy rozkład dnia ma charakter otwarty, pozwalający na uwzględnienie propozycji dzieci oraz na właściwe zachowanie proporcji zagospodarowania czasu przebywania dziecka w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym.
Warunki i sposób realizacji podstawy programowej:
Zgodnie z podstawą programową zastosowano następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania dziecka w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym:
1) co najmniej jedną piątą czasu przeznaczono na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);
2) co najmniej jedną piątą czasu dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);
3) najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według programu wychowania przedszkolnego;
4) pozostały czas- dwie piąte czasu nauczyciel dowolnie zagospodarowuje (w tej puli czasu mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).
Przedszkolowo.pl logo